Kategórie      

Návnada na hubenie hlodavcov BIOKETT 150g zrno

Úvod PRÍPRAVKY PROTI CHOROBÁM A ŠKODCOM Rodenticídy - proti hlodavcomNávnada na hubenie hlodavcov BIOKETT 150g zrno

Návnada na hubenie hlodavcov BIOKETT 150g zrno

 

BIOKETT návnada na hlodavce zrno 150g

 

VLASTNOSTI KTORÉ VÁS PRESVEDČIA


• Vysoká účinnosť od 4 do 10 dní
• Zaručený efekt vďaka tvaru obilia
• S oneskoreným účinkom
• Najúčinnejší prípravok na trhu

Výrobca: MetaTOX
Kód: BIOKETT150
 
Dostupnosť: skladom
Počet ks: 9 ks
1,95 €
Do košíka

Návnada na hubenie hlodavcov BIOKETT 150g zrno

 

BIOKETT návnada na hlodavce zrno 150g je účinný rodenticíd , ktorý predstavuje pre škodcov neodolateľnú návnadu . Táto návnada použitá v tvare obilia  poskytuje pre hlodavcov  vynikajúcu chuť a zároveň nevyhnutný žuvací povrch.  Takže ju môžu ľahko nájsť a zjesť aj opatrní dominantný  hlodavci, čo umožňuje rýchle a zaručené vyhubenie škodcov Výrobok by sa mal umiestňovať iba do zostavy s výstražným štítkom (kŕmny box, kŕmna trubica, kŕmny hranol, kŕmny box, kŕmny tanier) Na likvidáciu potkanov odporúčame umiestniť 50 – 100 gramov návnad na jednu kŕmnu stanicu a 20 – 30 gramov na hubenie myší .Umiestnené návnady sa prvý týždeň kontrolujú každé 2-3 dni a potom každý týždeň a spotrebované návnady sa vymenia .

Kvôli oneskorenému mechanizmu účinku má antikoagulačný rodenticíd svoj účinok 4 až 10 dní po konzumácii návnady. Pesticíd obsahuje farbivo a BITREX, čo je mimoriadne horká látka. Táto súčasť pomáha predchádzať náhodnej konzumácii ľuďmi Výrobok sa môže používať iba na hubenie hlodavcov (rattus norvegicus, mus musculus)


Aby sa zabránilo rizikám pre zdravie ľudí a životné prostredie, je potrebné dodržiavať pokyny na použitie!
Pred každým použitím si pozorne prečítajte informácie a návod na bezpečné použitie!


 

BIOKETT - prípravok na hubenie hlodavcov /SK14-MRS-001/

 

Klasifikácia: III. kategória, voľne predajný rodenticíd

Účinná látka: 50 mg/kg bromadiolon

Typ: zrno

Balenie: Maloobchodné150g

Trvanlivosť: Pri skladovaní v pôvodnom balení na suchom chladnom mieste 2 roky od dátumu výroby.

Oblasť použitia: III. Hlavná skupina (prípravky vhodné na ochranu proti škodcom).

 
Vedľajšie účinky: V prípade, že sa s prípravkom manipuluje podľa predpisov a návodu nemá škodlivý vplyv na zdravie. V prípade citlivých osôb môže mať kontakt prípravku s očami, pokožkou, pri požití škodlivý vplyv na zdravie. Prípravok sa vo vode nerozpúšťa, preto treba zabrániť úniku do kanalizácie, vodných tokov a pôdy. Nie je škodlivý pre včely.
 
 

Opatrenia pri prvej pomoci:


Protilátka: K1-vitamin (Konakion injekcia)

V prípade podráždenia pokožky: Postihnuté miesto ihneď umyte mydlovou vodou.

Pri kontakte s očami: Minimálne 15 minút oči preplachovať teplou vodou, je nutné viečka roztvoriť a stále pohybovať očnou bulvou.

V prípade požitia: Ihneď zavolajte lekára a ukážte mu obal prípravku, príbalovú informáciu, kartu bezpečnostných údajov.

V prípade vdýchnutia: Treba postihnutú osobu odviesť na čerstvý vzduch, tento typ expozície s látkou nie je nebezpečný.

Upozornenie: Prípravok uskladňujte oddelene od potravín a krmív, mimo dosahu detí.

Prípravok sa môže používať len na miestach, kde sa k nemu nedostanú deti ani domáce zvieratá.

Po použití, alebo manipulácii s prípravkom je nutné si umyť ruky teplou mydlovou vodou.

V príprade otravy, alebo podozrenia na otravu je nutné sa okamžite obrátiť na lekára.

Regulačné informácie: R22 Škodlivý po požití. Vyhotovené podľa nariadenia 1907/2006/EK Európskeho parlamentu a Rady 5 R26/27/28

Pri vdýchnutí, kontakte spokožkou a požití silne jedovaté. R36 Dráždi oči. R51/53 Prípravok je jedovatý pre vodné organizmy, spôsobuje dlhodobé škody, znečistenie. S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár. S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Bezpečnosť použitia prípravku zvyšuje primiešaná zlúčenina s horkou chuťou (Bitrex).


Copyright 2014 - 2023 © Záhradkárske potreby STAPEX