Kategórie      

Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok

/ reklamačný formulár:  stiahnite TU! /


I.      Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len „reklamácie“).
 2. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť STAPEX Trade s.r.o., so sídlom Rázusova 800/12, 949 01 Nitra , IČO: 45 473 901, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Prešov, oddiel: Sro , vložka číslo : 22828/P.
 3. „Kupujúci“ je:
 • Spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú spotrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a
 • Fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.
 • Fyzické a právnické osoby – Podnikatelia berú na vedomie, že podmienky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

 

II.   Záručné podmienky

 1. Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.
 2. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.
 3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákon, trvá 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 4. V prípade, že je reklamovaný tovar doručovaný zmluvným dopravcom - poštou alebo kuriérom, (viď kontakt) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od zmluvného dopravcu – kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar nám prosím, neposielajte dobierkou. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poslať doporučenou zásielkou a poistiť.
 5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

III. Vybavenie reklamácie

 1. Reklamácia sa uplatňuje osobne v predajni ( na výdajnom mieste), prípadne poštou na adrese spoločnosti (viď kontakt).
 2. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
 3. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
 4. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s poškodeným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis vady.
 5. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením §-u 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.
 6. Reklamácie vrátane poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 7. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
 8. Zodpovedná osoba predávajúceho v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou, e-mailu, sms, telefonicky, resp. doporučeného listu.

IV. Záverečné ustanovenia

 

V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

 

Tento reklamačný poriadok je platný od 20.11.2020 a plne nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok. Vyhradzujeme si právo zmeniť reklamačné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Copyright 2014 - 2024 © Záhradkárske potreby STAPEX